Pronájem rodinného domu v Chlístově
Pronájem rodinného domu v Chlístově
Nájemné 11.000,- Kč/měs + služby
Pronájem prodejny v Benešově
Pronájem prodejny v Benešově
Nájemné  19.000,- Kč/měs. + zálohy za služby
Byt 3+1 v Načeradci
Byt 3+1 v Načeradci
Cena  999.000,-Úvodní strana Užitečné informace Notářský tarif  

NOTÁŘSKÝ TARIF


VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 29. května 2001
o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a
jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Notář vykonává notářskou činnost,1) poskytuje právní pomoc,2) vykonává správu
majetku3) a vykonává jinou činnost4) za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí
ustanoveními této vyhlášky.
(2) V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s
činností notáře.
§ 2
V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy
majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na
náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v
souvislosti s prováděním úkonů v řízení o dědictví.
ČÁST DRUHÁ
ODMĚNA NOTÁŘE
ZA NOTÁŘSKOU ČINNOST
§ 3
Výše odměny
(1) Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů
notářské činnosti (dále jen "úkon") určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní
hodnoty.
(2) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní
uvedenými. Za úkony v příloze neuvedené se výše odměny stanoví podle sazby za
úkony v příloze uvedené, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
(3) Je-li v úkonu obsaženo několik právních úkonů nebo právních skutečností, které
spolu navzájem souvisejí, (dále jen "úkon složený"), považuje se za předmět úkonu ten
právní úkon nebo právní skutečnost, za který je stanovena nejvyšší odměna.
(4) V odměně je započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li notář
úkon, jehož se porada týká.
Tarifní hodnota
§ 4
(1) Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu.
(2) Je-li předmětem úkonu věc, je tarifní hodnotou obvyklá cena5) této věci.
(3) Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, považuje se za tarifní hodnotu kupní cena v
dohodnuté výši. Je-li dohodnutá kupní cena podstatně nižší než obvyklá cena věci, jíž se
kupní smlouva týká, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena této věci.
(4) Je-li předmětem úkonu směnná smlouva, považuje se za tarifní hodnotu cena souboru
plnění té smluvní strany, který je vyšší. Při určení ceny věci se postupuje podle
odstavce 2.
(5) Je-li předmětem úkonu zástavní smlouva, považuje se za tarifní hodnotu výše
pohledávky, která má být zástavním právem zajištěna. Je-li obvyklá cena zástavy nižší
než výše takové pohledávky, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena zástavy.
(6) Je-li předmětem úkonu opětující se plnění, považuje se za tarifní hodnotu součet
hodnot těchto plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu
delší než pět let, považuje se za tarifní hodnotu pětinásobek hodnoty ročního plnění.
Obdobně se postupuje, jsou-li předmětem úkonu práva, která lze vykonávat opětovně.
§ 5
(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu valné hromady nebo schůze právnické
osoby a nejedná-li se o rozhodnutí o schválení účetní závěrky, považuje se za tarifní
hodnotu hodnota předmětu přijatého rozhodnutí, je-li vyjádřena v penězích. Je-li v
průběhu téže valné hromady nebo téže schůze právnické osoby přijato více
rozhodnutí, považuje se za předmět přijatého rozhodnutí podle věty první předmět
toho z rozhodnutí, který má hodnotu nejvyšší.
(2) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo rozhodnutí
společníka nebo akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, platí obdobně
odstavec 1.
(3) Je-li předmětem úkonu založení nebo zrušení s likvidací obchodní společnosti
nebo družstva nebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní
hodnotu u obchodní společnosti základní kapitál a u družstva zapisovaný základní
kapitál.
(4) Je-li předmětem úkonu dohoda akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení
základního kapitálu akciové společnosti v částce určené valnou hromadou,6) považuje
se za tarifní hodnotu jmenovitá hodnota všech takto upsaných akcií.
(5) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí nebo osvědčení rozhodnutí o přeměně
obchodní společnosti nebo družstva, považuje se za tarifní hodnotu
a) výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o
rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní
společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
b) součet výší všech přecházejících jmění zanikajících obchodních společností nebo
družstev, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze
nástupnické obchodní společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
c) výše přecházejícího jmění české zanikající korporace, jde-li o rozhodnutí
společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české zanikající korporace o
přeshraniční fúzi,
d) součet výší přecházejících jmění české nástupnické korporace, jde-li o rozhodnutí
společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české nástupnické korporace o
přeshraniční fúzi,
e) výše přecházejícího jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo
družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze
zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
f) součet výší přecházejících jmění nástupnické obchodní společnosti nebo družstva,
jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze nástupnické
obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
g) výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti, jde-li o rozhodnutí o
převodu jmění
1. společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní
společnosti nebo družstva, nebo
2. přejímajícího společníka, který je fyzickou osobou, nebo společníků, nebo valné
hromady nebo členské schůze nebo jiného obdobného orgánu přejímajícího
společníka, který je právnickou osobou,
h) základní kapitál obchodní společnosti nebo zapisovaný základní kapitál družstva podle
stavu zápisu v obchodním rejstříku, jak má být po zápisu změny právní formy do
obchodního rejstříku, jedná-li se o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo
členské schůze o změně právní formy. Jestliže dochází ke změně právní formy na
veřejnou obchodní společnost, jejíž společníci po zápisu změny právní formy do
obchodního rejstříku nemají vklady, považuje se za tarifní hodnotu výše vlastního
kapitálu veřejné obchodní společnosti uvedená v zahajovací rozvaze.
Jestliže se podle zvláštního právního předpisu nevyžaduje posudek znalce o ceně
přecházejícího jmění, je tarifní hodnotou místo přecházejícího jmění součet základních
kapitálů zanikajících obchodních společností nebo družstev.
§ 6
(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu slosování, považuje se za tarifní hodnotu
a) úhrnná cena předpokládaných výher u loterií,
b) úhrnná cena výher u tombol,
c) herním plánem stanovený podíl herní jistiny pro úhrnnou cenu výher u
číselných loterií,
d) úhrnná výše vkladů u sázkových her,
e) úhrnná hodnota oznámené úplaty za vylosované akcie.7)
(2) Je-li předmětem úkonu osvědčení vyhodnocení soutěží, anket či jiných akcí o ceny,
považuje se za tarifní hodnotu úhrnná hodnota cen, k jejichž zaplacení nebo vydání se
pořadatel zavázal.
(3) Je-li předmětem úkonu protestace směnky nebo šeku, považuje se za tarifní hodnotu
peněžitá částka8) uvedená na protestovaném cenném papíru.
(4) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu dražby, považuje se za tarifní hodnotu
částka, za kterou byl předmět dražby vydražen.
(5) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu zjišťování obsahu nabídek ve veřejné
soutěži, je tarifní hodnotou hodnota nejvyšší nabídky.
§ 7
Částečná odměna
(1) Notáři náleží poměrná část odměny za provedenou část úkonu, jestliže úkon zůstal
nedokončen bez jeho zavinění nebo jestliže provedená část nedokončeného úkonu
účastníkovi přinesla prospěch.
(2) Odměna náleží též jinému notáři za sepsání pokračování v notářském zápisu.9)
§ 8
Vady úkonu
(1) Notáři nenáleží odměna za úkon, který jeho zaviněním trpí neodstranitelnými
vadami, jež mají za důsledek neplatnost právního úkonu.
(2) Notáři nenáleží odměna za úkon, kterým odstranil jím zaviněné vady úkonu.
§ 9
Zvýšení odměny
(1) Notář může odměnu přiměřeně zvýšit nejvýše o 100 %
a) jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo
je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,
b) u úkonu složeného, nejde-li o osvědčení průběhu valných hromad a schůzí
právnických osob,
c) jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů
v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,10)
d) jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů
mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle
provádějí mimo kancelář.
(2) Jednotlivé důvody zvýšení odměny podle odstavce 1 se navzájem nevylučují.
(3) Na zvýšení odměny podle odstavců 1 a 2 musí notář žadatele o úkon včas upozornit.
Neučiní-li tak, nemůže po provedení úkonu zvýšenou odměnu požadovat.
ČÁST TŘETÍ
ODMĚNA NOTÁŘE
ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI
A ZA VÝKON SPRÁVY MAJETKU
§ 10
Výše a způsob určení odměny notáře za poskytování právní pomoci a za výkon správy
majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11) Za poskytování právních služeb podle
tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování
právní pomoci a výkon správy majetku.
ČÁST ČTVRTÁ
ODMĚNA NOTÁŘE
ZA VÝKON JINÉ ČINNOSTI
HLAVA I
ODMĚNA NOTÁŘE
JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE
§ 11
Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v
řízení o dědictví,12) (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony
provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400 Kč.
§ 12
(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o
dědictví, které není uvedeno v § 11, je obvyklá cena zůstavitelova majetku,13) který se
stal předmětem řízení o dědictví.
(2) Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní
moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako
soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.
§ 13
Odměna uvedená v § 12 odst. 1 činí
z prvních 100 000 Kč základu ...................................................................... 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............................................ 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu.......................................... 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu.......................................... 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu........................................ 0,1 %,
nejméně však 600 Kč.
Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
§ 14
(1) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 může soud přiměřeně
zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o dědictví byly mimořádně
obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci,
provedením úkonů na místě samém, provedením likvidace dědictví nebo použitím cizího
práva nebo jazyka.
(2) Bylo-li v řízení o dědictví činno více notářů, nebo pokud notář provedl jen některé
úkony v řízení o dědictví, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené
podle § 13, popřípadě zvýšené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti.
Došlo-li k odnětí věci notáři,14) nepřísluší tomuto notáři žádná odměna.
HLAVA II
ODMĚNA NOTÁŘE
ZA ZJIŠTĚNÍ STAVU A OBSAHU ZÁVĚTI
§ 15
(1) Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována
závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o
vydědění (dále jen „závěť“) nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání
listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o odvolání souhlasu s ustanovením do
funkce správce dědictví (dále jen „listina o správě dědictví“) anebo zda je nebo není v
Centrální evidenci manželských smluv evidována smlouva o rozšíření nebo zúžení
stanoveného rozsahu společného jmění manželů nebo smlouva o vyhrazení vzniku
společného jmění manželů ke dni zániku manželství, a za zjištění stavu a obsahu závěti
nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.
(2) Provádí-li zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví jiný notář15)
než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.
HLAVA III
ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON
DALŠÍ JINÉ ČINNOSTI
§ 15a
Pro stanovení výše odměny notáře za výkon další jiné činnosti se použije obdobně
ustanovení § 3, pro částečnou odměnu notáře ustanovení § 7, pro vady úkonu
ustanovení § 8 a pro zvýšení odměny notáře ustanovení § 9.
ČÁST PÁTÁ
NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS
HLAVA I
NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
Náhrada hotových výdajů
v souvislosti s notářskou činností
§ 16
Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s
prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní
výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření,
překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních
informačních systémů.
§ 17
(1) Notář se může se žadatelem dohodnout na paušální částce jako úhradě veškerých
nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s
prováděním úkonu. Žadatel pak nemůže požadovat při vyúčtování specifikaci těchto
hotových výdajů a notář nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla
dohodnutá paušální částka překročena, pokud se nedohodnou jinak.
(2) Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady
zvláštním právním předpisem.16)
§ 18
Náhrada hotových výdajů
v souvislosti s poskytováním právní pomoci
a správou majetku
Náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci a správou
majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11)
§ 19
Náhrada hotových výdajů
v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví
(1) Na hotové výdaje vynaložené v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví se
obdobně použije § 16.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.16)
HLAVA II
NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS
§ 20
Náhrada za promeškaný čas
v souvislosti s notářskou činností
Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě než v
kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů, za čas strávený cestou do tohoto
místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z důvodů na straně žadatele.
Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.
§ 21
Náhrada za promeškaný čas
v souvislosti s poskytováním právní pomoci
a výkonem správy majetku
Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním právní pomoci a výkonem
správy majetku se řídí zvláštním právním předpisem.11)
ČÁST ŠESTÁ
ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ
SPRÁVCE DĚDICTVÍ
HLAVA I
ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ
§ 22
Základem odměny správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku.


 
 
2008 - 2020 © Realitni-znalecka.cz | vytvořil: Dokonalý web